O NAS

Praca wychowawczo – dydaktyczna w Niepublicznym Przedszkolu o profilu artystyczno-językowym Malowany Konik przebiega w oparciu o rozporządzenia i programy zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Są to:

 • podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 • program wychowawczy przedszkola,
 • rozwijanie zdolności matematycznych metodą Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • wykorzystujemy elementy metody Froebla -Najważniejsza dla Froebla była zabawa – przede wszystkim swobodna, ale także zorganizowana przez dorosłych. Zajmuje ona najważniejsze i centralne miejsce w rozwoju dziecka – dorosły musi zapewnić odpowiednie warunki do swobodnej zabawy w sali oraz w plenerze. To dzięki niej dziecko zdobywa nowe doświadczenia i wiedzę. Bardzo ważne jest tutaj rozróżnienie zabawy swobodnej, w której dziecko samo organizuje swój czas, od zabawy kierowanej przez nauczyciela – ważne, aby organizować dzieciom obydwa jej rodzaje.Ważnym elementem założeń Froebla były dary – materiał dydaktyczny w postaci drewnianych klocków i mozaik, które opracował i wykonał, aby zabawa dzieci odbywała się
  przy użyciu kształcących zabawek.

Uwzględniając wyżej wymienione programy i metody w codziennej pracy, nasi nauczyciele zapewnią dzieciom wszechstronny rozwój.

Wizja przedszkola

Nasze przedszkole:

 • jest miejscem, gdzie dziecko czuje się bezpieczne i szczęśliwe,
 • stwarza przyjazną atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki dla rozwoju osobowości dziecka,
 • kształtuje twórcze postawy, stosuje aktywne metody w rozwijaniu zdolności kreatywnego działania,
 • tworzy warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • uczy akceptacji, tolerancji, poszanowania siebie i innych,
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

Misja przedszkola

To:

 • zapewnienie dzieciom opieki i bezpieczeństwa,
 • rozwijanie dziecięcej wyobraźni poprzez kontakt z różnymi środkami ekspresji twórczej: muzykę, taniec, dramę, plastykę,
 • kształtowanie wszechstronnych zdolności dzieci,
 • umożliwienie wyrównywania szans edukacyjnych przez fachową pomoc logopedy, psychologa, przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole,
 • podejmowanie bliskiej współpracy z rodzicami i z najbliższym środowiskiem dziecka, a przez to pogłębienie więzi emocjonalnej z bliskimi, wzmocnienie autorytetu rodziców,
 • kształtowanie wrażliwości dzieci na otaczające je środowisko naturalne, podnoszenie świadomości ekologicznej.

Plan pracy i kalendarz tradycji przedszkola uwzględniają specyfikę Malowanego Konika, którą jest nauka języków obcych i rozwój zainteresowań artystycznych.
Wybrane programy i zaplanowane działania pozwolą na kreatywne kształtowanie osobowości dziecka, realizację jego potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
Wszechstronnemu rozwojowi naszych Pociech służyć będzie cykl zajęć np. rytmika, zajęcia plastyczne, zajęcia ceramiczne, inne zajęcia twórcze oraz nauka języka angielskiego.

Program urozmaicony jest ponadto poprzez zajęcia związane z poznawaniem najciekawszych kulturowo krajów świata, organizację imprez i uroczystości przedszkolnych, wycieczek, spotkań z ludźmi różnych zawodów, rozwijanie zainteresowań otaczającym środowiskiem przyrodniczym i korzystanie z bogactwa oraz dorobku kulturalnego Krakowa.

Statut Przedszkola